نسخه ۲۸.۳۸.۴.۲
۳۰ فروردین ۱۳۹۹

قابلیت جدید در این نسخه

  • جلوگیری از تغییر نام کاربری admin. زین پس، امکان ویرایش کردن نام کاربری admin وجود نخواهد داشت
  • ثبت کننده دانش می تواند تا زمانی که دانش را برای ارزیابی ارسال نکرده است، گروه مشارکت کنندگان و درصد مشارکت آنها را ویرایش نماید
  • بازطراحی رابط گرافیکی افزودن اعضا و خبره ها به یک موضوع و ایجاد امکان جستجو در میان اعضا یا خبرگان یک موضوع در همان رابط گرافیکی
  • افزودن ستون های «منتشر شده»، «ارسال شده برای مسئول»، «ارسال شده برای ارزیابان»، «تایید شده» و «رد شده» به گزارش «تعداد دارایی های فکری ثبت شده توسط اعضای گروه ها» و بهبود رابط گرافیکی پارامترهای ورودی گزارش
  • افزودن پارامترهای «منتشر شده» و «وضعیت» به گزارش «تعداد دارایی های فکری ثبت شده توسط اعضای گروهی مشخص» و بهبود رابط گرافیکی پارامترهای ورودی گزارش
  • بازطراحی رابط های گرافیکی «مالکیت معنوی»، «گروه های من»، «حوزه های خبرگی» و «موضوعات مورد علاقه»