نسخه ۲۸.۳۵.۸.۶
۹ مهر ۱۳۹۸
بهینه سازی
  • نمایش همه کلاس ها در بخش «نمایش لیستی»
  • تعمیم قابلیت بستن دسترسی دانلود به همه فایل ها. پیشتر، این دسترسی فقط برای فایل های PDF بسته می شد
  • افزودن امکان جستجوی فرم ها در فرم ساز
  • مطلع کردن کاربر از اینکه به برخی از نتایج جستجو دسترسی ندارد
  • ایجاد امکان فیلتر کردن بر اساس موضوع مرتبط در صفحه نمایش لیستی