نسخه ۲۸.۱۰.۸.۰
۸ اسفند ۱۳۹۶

بهینه سازی در این نسخه

  • ایجاد امکان ضروری کردن ارایه توضیحات برای ارزیابان دانش
  • ایجاد امکان خود ارزیابی دانش پیش از ارسال دانش برای ارزیابی
  • ایجاد امکان مشاهده «فرم ارزیابی تکمیل شده توسط ارزیابان» توسط مسئول
  •